صفحه اصلي

صفحه قبلي

 

 

تست و کنترل کیفیت تابلو های برق

             با توجه به این که این شرکت تولید کننده دستگاههای تست تجهیزات الکتریکی می باشد تستهای کاملی بر روی تابلوهای تولیدی این شرکت صورت می گیرد.

نمونه ای از چک لیست کنترل کیفیت تابلوهای برق

تجهیزات تست تابلو برق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه ای از چک لیست کنترل کیفیت

  پيمانكار : شركت فناوران صنعت برق
كارفرما : شركت راه  و ساختمان سيپورت
كارفرما اصلي : شركت پايانه هاي صادرات مواد نفتي
پروژه : تابلوهاي برق كتابخانه و ساختمان آموزش خارگ
تست شيت تابلوهاي برق 
رديف  
موارد كنترل كيفيت در تابلو ها
1 تطابق نقشه ها با تابلو
2 صحت تجهيزات مورد استفاده قرارداد( درصورت ذكر قرارداد)
3 صحت روش نصب تجهيزات وعدم تطابق با جانمائي
4 صحت علامتگذاري با مدارها وهاديها
5 صحت علامتگذاريها و شماره گذاري تجهيزات ( لوازم- ترمينالها- سيم كشي )
6 صحت ترمينالها در ارتفاع مناسب
7 صحت قرائت شماره ترمينال
8 صحت سطح مقطح هاديها 
9 صحت رنگ هاديها 
10 عدم تكيه سيم ها و كابل ها به نقاط تيز 
11 عدم استفاده از سيمهاي افشان در زير پيچ بدون استفاده از سر سيم يا لحيم كاري 
12 عدم قرار گرفتن سيمها تحت تنش 
13 رعايت اندازه لخت شده سيم و كابل 
14 عدم خروج سيم از زير ترمينال و پيچها با فشار دست 
15 زخمي نبودن سيم ها وكابل ها
16 عدم وجود تراكم سيم در داخل كانال 
17 صحت جريان نامي با مدارها 
18 صحت ولتاژ نامي بر مبناي مدارك فني
19 صحت جريان نامي تجهيزات بر مبناي مدارك فني 
20 صحيح بودن نحوه نصب مدارها
21 عدم وجود ترك روي مقره ها
22 رعايت فضاي كافي براي وروديها و خروجيها
23 پيش بيني تكيه گاههاي لازم براي كابلها
24 رعايت ابعاد سلول بر مبناي نقشه و محل وروديها و خروجيها
25 عدم وجود اشكال در رنگ تابلو (پس از مرحله رنگ آميزي)
26 استحكام كافي اسكلت تابلو و وضعيت استقرار
27 پيش بيني امكانات لازم براي حمل تابلو
28 صحت مقدار سفتي پيچها (گشتاور پيچها)
29 صحت عملكرد قفل درب لولا و...
30 عملكرد صحيح اجزاء مكانيكي تابلو
31 پيش بيني فضاي كافي براي قسمتهاي متحرك
32 رعايت فواصل خزشي و عايقي با توجه به تلرانسهاي مربوطه
33 صحت عملكرداينترلاكهاي مكانيكي
34 صحت درجه حفاظت تابلو
35 داشتن يا كامل بودن اتصالات زمين
36 پيوستگي مدارات قدرت و توالي فازها
37 سفت بودن پيچهاي قطعات الكتريكي
38 صحت اتصالات مدارهاي فرمان
39 صحت مدار قدرت (با ولتاژ نامي)
40 صحت مدار فرمان (بصورت برقدار)
41 صحت مدارهاي كنترل از دور و محلي
42 صحت رله ها و قطع كننده ها
43 تنظيم مقادير رله ها ، بيمتالها و تايمرها (درصورتي كه برعهده شركت باشد)
44 امكان دسترسي به تجهيزات جهت تعويض
45 در دسترس بودن تجهيزاتي كه نياز به تنظيم دارند مانند بي متال ، تايمر، رله و...
46 صحت مدارهاي هشدار دهنده (آلارم)
47 صحت مدارهاي هشدار دهنده (سيگنالها)
48 صحت مدارهاي لوازم اندازه گيري
49 رعايت وضعيت هاديهاي متصل به درب شرايطي كه ولتاژ بيشتر از 50 ولت به آن وصل شده است 
50 پاسخگوي به تست تحمل ولتاژ الكتريكي براي مدارات قدرت و فرمان 
51 خوانا بودن پلاك مشخصات تجهيزات
52 نصب پلاك سازنده 
53 نو بودن اجناس مصرفي (حتي در حالت كاملا سالم )
54 خوانا بودن شماره ترمينالها
55 نصب ساير پلاكها وعلائم 
56 رعايت محفظه بنديها
57 نصب درپوشهاي محافظها
58 در اختيار قراردادن دستور العمل نصب و عملكرد (در صورت قيد شدن در قرارداد )
59 در اختيار قرار دادن تجهيزات لازم براي بهره برداري (در صورت قيد شدن در قرارداد )
60 در اختيار قرار دادن تجهيزات لازم براي نصب (در صورت قيد شدن در قرارداد )
61 رعايت ساير علامتگذاريهاي قيد شده در قرارداد
62 نظافت تابلو
63 برسي ظاهري تجهيزات و قطعات از نظر وجود ترك و شكستگي ، كيفيت ظاهري و نصب صحيح
64 عملكرد صحيح تجهيزات الكتريكي
65 ساير موارد توافق شده